Burs ve Yardım Yönetmeliği

 BURS VE YARDIM YÖNETMELİĞİ

MADDE-1: AMAÇ 

Ülkemizde başarılı ve maddi imkânları kısıtlı ilk, orta, yükseköğretim kurumlarında ve Kur’an kurslarında eğitim ve öğrenim gören öğrenciler ile yurt içi ve yurt dışı yüksek lisans/doktora öğrencileri ve bilimsel araştırma yapan öğrencilere karşılıklı veya karşılıksız öğrenci bursu vermek ve yardım yapmaktır.

 

MADDE-2 BURSTAN VE YARDIMLARDAN YARARLANACAKLARDA ARANAN KOŞULLAR

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından yasaklı olmamak,
 • Adli sicil kaydı bulunmamak,
 • Gelir durumu sebebiyle maddi desteğe ihtiyaç duymak,
 • Genel Not Ortalaması (GNO) 100 puan üzerinden en az 70, 4 puan üzerinden en az 2,8 olması şarttır (Bu koşulun gerçekleşmemesi halinde yardım kesilir. Eğitim yardımı kesilenler yardım kesilme sebebi ortadan kalktığında tekrar başvurabilirler. Yıl içinde ortalama nedeniyle bursu kesilenler, takip eden dönemde ortalamayı tutturmaları halinde burs almaya devam ederler).

MADDE-3 BURSLAR

            Burslar, yıl içerisinde 9 ay (Ekim-Haziran) boyunca verilecektir. Burs verme süresi, miktarı, karşılıksız burstan yararlanacak öğrenci sayısı burs ve yardım değerlendirme komitesi tarafından değiştirilebilir.

Yapılan başvuruların vakfımızca değerlendirilebilmesi için gerekli belgeler EKSİKSİZ VE DOĞRU şekilde teslim edilmelidir (4. Maddede gerekli belgeler yazmaktadır). Aksi halde yanlış/eksik yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Geçerli başvurular arasından yapılan incelemeler sonucunda burs alması gerekli görülenlere burs verilecektir.

            İkinci üniversite okuyan öğrencilere burs verilmez.

            Burs almayı hak eden, ancak herhangi bir mazeretten dolayı öğrenimine bir yıl ara veren öğrencilerin bursu o yıl için kesilir. Öğrenimlerine devam etmeleri halinde tekrar burs almaya başlarlar.

            SEVGİ Vakfı gerekli gördüğü hallerde burs alan öğrencilerin belge ve durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda, öğrencinin belgelerinde ve durumunda gerçeğe aykırı bir husus tespit edildiğinde bursu kesilir. SEVGİ Vakfı gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.

Burs alan öğrenciler her dönem genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümünü (transkript) ve ders kaydından sonra öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesini getirmelidir, aksi halde burs kesilir.

 

 

MADDE-4 BURS BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER

 1. SEVGİ Vakfı internet sitesinde yer alan burs başvuru formunun elektronik ortamda tam ve doğru olarak doldurulması ve aşağıda yazanların elektronik ortamda taratılarak internet sitesine yüklenmesi,
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  1. Yükseköğretime yeni kayıt yaptıranların yerleştirme sonuç belgelerinin örneği, okul kaydından sonra öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi, 
  2. Ara sınıflarda öğrenim görenlerin, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript) ve ders kaydından sonra öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi,
 3. Ailenin mâli durumunu gösteren onaylı belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge),
 4. Adli sicil kaydı bulunmadığına dair belge (E-devletten alınabilir).

 

MADDE-5 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Başarı durumu (Öğrencinin genel not ortalaması 100 üzerinden hesaplanır, 4’lü sistemde genel not ortalaması 25 ile çarpılarak bulunur. Üniversiteye yeni kayıt yaptıranların, üniversiteye giriş puanları 100 üzerinden hesaplanır),
 2. Ailenin gelir durumu (Haneye giren toplam gelir),
  1. Asgari ücretten az ise 100 puan,
  2. Asgari ücretin 1-1,5 katı arasındaysa 80
  3. Asgari ücretin 1,5-2 katı arasındaysa 60 puan,
  4. Asgari ücretin 2-2,5 katı arasındaysa 40 puan,
  5. Asgari ücretin 2,5 katı ve fazlası için 20 puan,
 3. Sosyal durumu;
  1. Hayatta olmayan her bir ebeveyn için 20 puan,
  2. Anne baba boşanmış ise 15 puan,
  3. İlköğretimde okuyan her bir kardeş için 5 puan,
  4. Ortaöğretimde okuyan her bir kardeş için 7 puan,
  5. Lisans ve üstü öğrenim gören her bir kardeş için 10 puan,
  6. Gazi çocuklarına 25 puan,
  7. Şehit çocuklarına 30 puan,
  8. Vakıf gönüllülük taahhüdünde bulunanlara 10 puan verilir.

Öğrencinin genel not ortalaması, gelir durumu ve sosyal durumundan aldığı puanların hepsi toplanır. O yıl için burs verilecek öğrenci sayısına göre en çok puan alandan en az puan alana göre sıralama yapılır. Aynı puanı almış birden fazla öğrenci varsa, kimin burs alacağına dair kararı “burs ve yardım değerlendirme komitesi” verir.

Aşağıdaki özellikleri taşıyan öğrencilere yukarıdaki kriterler dikkate alınmadan, burs ve yardım değerlendirme komitesinin talebi, yönetim kurulu kararı ile eğitim yardımı yapılabilir:

 1. Âmâ, felçli, bir veya iki kolu veya bacağı olmayanlar,
 2. Lise dengi öğrenimlerini Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar.

 

MADDE-6 BURS VE YARDIM DEĞERLENDİRME KOMİTESİ TEŞKİLİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

Burs ve yardım değerlendirme komitesi, yönetim kurulu içerisinden en az bir üye, mütevelli heyetinden ya da dışardan tespit edilen 2 üye olmak üzere toplamda 3 kişi ile Vakıf Burs ve Yardım Değerlendirme Komitesi kurulur. Bu komisyona yönetim kurulu üyesi başkanlık eder. Komite kararları en az iki üyenin oyu ile kabul edilir. Burs verilecek veya yardım yapılacak şahıslar komite tarafından yönetmelik hükümleri doğrultusunda belirlenip bir raporla yönetim kuruluna sunulur. Nihai karar yönetim kurulu tarafından verilir.

 

MADDE-7 BİR DEFALIK YARDIM

1.Hayatının herhangi bir döneminde, kabul edilebilir bir nedenle yardıma muhtaç olan insanlara,

2.Ürettiği eseri, elde ettiği başarıyı topluma kazandırmak için destek gereksinimi olan şahıslara,

 

MADDE-8 DESTEK TALEPLERİ

Vakfın gayesi içerisinde bulunan topluma faydası olabilecek eserleri, ürün çalışmaları yapan ve yaptıran kişi ve kuruluşlarca konu hakkında hazırlanan raporlar vakıf yönetim kuruluna sunulur. Yönetim kurulu talebi karara bağlar.

 

MADDE-9 YÜRÜRLÜK

Öğrenci burs yönetmeliğinde yapılacak değişiklikler, vakıf yönetim kurulunun teklifi ve vakıf mütevelli heyetinin onayı ile yürürlük kazanır.

 

MADDE-10 YÜRÜTME

Bu yönetmelik vakıf yönetim kurulu tarafından yürütülür. Burs uygulamaları hakkındaki bilgiler/değişiklikler vakfımızın internet sitesinde yayınlanacaktır.